Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 02 2018

Margoliusz
Samotność nie jest naturalnym stanem; wszystko wokół występuje w parach – poduszki w sypialni, palniki w kuchence, a nawet baterie w latarce. Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie.
— Piotr Adamczyk "Pożądanie mieszka w szafie"

January 11 2018

Margoliusz
3648 3b8c 500
Reposted fromMeshirr Meshirr viapleple pleple
Margoliusz
3091 44ea 500
Reposted fromengereksiz engereksiz viahugostiglitz hugostiglitz
Margoliusz
3847 7d6f 500
Reposted fromtfu tfu

January 10 2018

Margoliusz
Wszystko może nas spotkać w życiu, przede wszystkim zaś nic.
— Michel Houellebecq
Reposted frommessinhead messinhead viaPicki91 Picki91
Margoliusz
Przychodzę do Ciebie w snach?
Margoliusz
kiedy ostatni raz usłyszałeś szczere "Kocham Cię..." ?
— Loca
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
Margoliusz
1833 814c 500
Reposted frompiehus piehus viasucznik sucznik

December 31 2017

Margoliusz
1149 521a
Reposted frommywonderland mywonderland viaAnneBonny AnneBonny
Margoliusz
2775 ba89 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik
Margoliusz
1765 e3f5 500
Reposted fromfungi fungi viaOhSnap OhSnap
3274 4d03
Reposted fromsavatage savatage viasucznik sucznik
1436 e315 500
Reposted fromamatore amatore viasucznik sucznik
Margoliusz
4168 a307
Margoliusz
3337 0410 500
Reposted fromRamme Ramme viasober sober
Margoliusz
7982 9dcb 500
Reposted fromsouvlaki souvlaki viaOhSnap OhSnap

November 16 2017

Margoliusz
3640 a88d
Reposted fromtgs tgs viasucznik sucznik
Margoliusz
5302 c654 500
Szkoła Paladynów
Reposted fromzalewajka zalewajka viashifffffer shifffffer
Margoliusz
3531 36a0 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl