Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

Margoliusz
1076 3a66 500
Reposted fromsohryu sohryu viaPolinda Polinda
Margoliusz
Wyprowadź się z mych snów.
Reposted fromnezavisan nezavisan viasentymentalna sentymentalna
Margoliusz
Margoliusz
Niektórzy staną Ci na palec i gorąco za to przepraszają. Inni podepczą Ci serce i nawet nie zdają sobie z tego sprawy.
— Ty na przykład...
Margoliusz
Ludzie, których kochałem w swoim życiu, nigdy nie byli łatwi do kochania. Nie przywykłem do normalności. Za to przywykłem do katastrof.
— Augusten Burroughs
Margoliusz
8088 35c6
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
Margoliusz
2537 ff08
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
Margoliusz
Coraz częściej myślę, że byłoby lepiej gdyby świat nigdy się dla mnie nie zaczął.
— ...

June 15 2017

Margoliusz
9988 3cb6 500
Szarańcza
Reposted fromEDi EDi viaOhSnap OhSnap
Margoliusz
Wiem dziś jedynie tyle, że każda Twoja część we mnie musi umrzeć.
— Natalia Belcik

June 09 2017

Margoliusz
7020 0d17 500
Reposted fromspecific-humor specific-humor viaOhSnap OhSnap
Margoliusz
6791 5726
Reposted fromfungi fungi viaOhSnap OhSnap
8966 2504
Reposted fromfuckyeahgirls fuckyeahgirls viasucznik sucznik
9956 785d 500

April 10 2017

Margoliusz
5459 f17f 500
Reposted fromalicemeow alicemeow viasucznik sucznik
Margoliusz
6101 1cb4
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viasucznik sucznik
Margoliusz
Margoliusz
A look at Celine Dion's water park house
Reposted fromfabs3 fabs3 viasucznik sucznik
Margoliusz
0829 86d5
Reposted fromtichga tichga viasucznik sucznik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl